Застапени се следните камерни состави:

Дувачко  дуо – два дувачки инструменти без клавир

Клавирско трио – два дувачки инструменти и клавир

Дувачки квартет (дувачи)

Дувачки квинтет (дувачи)

А – категорија (родени 2008 и помлади)

  • Програма од 10 до 15 минути по избор

Б – категорија (родени 2004 и помлади)

  •  Програма од 20 до 25 минути по избор

Ц – категорија (родени 1998 и помлади)

  • Програма од 25 до 35 минути по избор