ПИЈАНО

ПРЕТКАТЕГОРИЈА (родени 2013 год. и помлади)

(програма до 7 мин.)

 1. Две композиции од различни епохи
А – КАТЕГОРИЈА (родени 2010 год. и помлади)
Претселекција
 1. Една или две пиеси по избор од натпреварувачката програма.
Натпреварувачка програма до 15 минути
 1. Една или повеќе предкласични композиции
 2. Слободен избор на дела од класика, романтизам, XX, XXI век или македонски автор (можен е и прв или последен став од класичен циклус)
Б – КАТЕГОРИЈА (родени 2007 год. и помлади)
Претселекција
 1. Една или повеќе предкласични композиции
Натпреварувачка програма до 20 минути
 1. Композиција од периодот на класиката – фантазија, сонатно алегро, рондо, варијации (може и став од сонатен циклус)
 2. Слободен избор (романтизам, XX, XXI век, македонски автор)
Ц –КАТЕГОРИЈА (родени 2003 год. и помлади)
Претселекција
 1. Ј. С. Бах: еден прелудиум и фуга од ДТК книга I или II
 2. Етида со концертен карактер (Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Менделсон, С. Рахмањинов, А. Скрјабин, С. Прокофјев, Џ. Лигети)
Натпреварувачка програма до 30 мин.
 1. Композиција од периодот на класиката – фантазија, сонатно алегро, рондо, варијации  (може и став од сонатен циклус)
 2. Слободен избор (романтизам, XX, XXI век, македонски автор)
Д –КАТЕГОРИЈА (родени 1997 год. и помлади)
Претселекција
 1. Ј. С. Бах: еден прелудиум и фуга од ДТК книга I или II
 2. Една етида со концертен карактер (Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Менделсон, С. Рахмањинов, А. Скрјабин, С. Прокофјев, Џ. Лигети)
Прва етапа (програма до 35 мин.)
 1. Една соната од Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен или Ф. Шуберт
 2. Една или повеќе романтични композиции
 3. Една или повеќе композиции напишани по 1900 година, вклучително и македонски автор
Втора етапа (програма до 40 мин.)
 1. Рециталски програм