ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ЗА МЛАДИ МУЗИЧАРИ “Охридски Бисери” 2019 – Охрид, Македонија

Интернационалниот натпревар за млади музичари “Охридски бисери” ќе се одржи од 15 до 21 јуни 2019 Охрид

ДИСЦИПЛИНИ

Соло:

Флејта

Обоа 

Kларинет

Саксофон

Труба

Хорна

Тромбон

Камерна музика:

Дуо (два гудачки инструменти)

Дувачко дуо (два дувачки инструменти)

Клавирско трио (два дувачки инструменти и пијано)

Дувачки квартет

Дувачки квинтет

КАТЕГОРИИ

Учесниците можат да се натпреваруваат во следните категории според нивната возраст:

Категории за соло дувачки инструменти:

Предкатегорија              –  родени 2006 и помлади

А – категорија                –  родени 2004 и помлади

Б – категорија                –  родени 2000 и помлади

Ц – категорија                –  родени 1994 и помлади

Категории за камерна музика:

А – категорија                – родени 2004 и помлади

Б – категорија                – родени 2000 и помлади

Ц – категорија                – родени 1994 и помлади

ПРАВИЛА и ПРОПИСИ:

 • Натпреварот е отворен за музичари од сите националности.
 • Добитниците на гран при наградата „Охридски Бисери“ од изминатите изданија на натпреварот немаат право на повторно учество.
 • Натпреварот е јавен без надомест за Радио и ТВ снимање и репродукција, вклучувајќи и интернет трансмисија. Снимките се во трајна сопственост на организаторот и со нив ќе располага спрема неговите потреби.
 • Задолжителните композиции во солистичките дисциплини се изведуваат на памет, со исклучок на Ц – категорија во саксофон каде сите композиции може да се изведуваат од ноти.
 • Наградите се неделиви и се доделуваат на само еден натпреварувач (со исклучок во пред-категорија каде можат да бидат доделени повеќе награди).
 • Етапите се елиминаторни.
 • Не е дозволено повторување на едно дело во две етапи. На барање на организаторот натпреварувачот е должен да го достави нотниот текст на композицијата што ја изведува.
 • Секој натпреварувач ќе има термин за расвирување пред настапот.
 • Организаторот ќе обезбеди простор за вежбање од пристигнувањето во Охрид до времето на нивниот настап.
 • Натпреварувачите по доаѓањето во Охрид потребно е да се регистрираат во секретаријатот (во Основно Музичко Училиште “Методи Патче”, ул. „Никола Карев“ бр. 4, 6000 Охрид, Македонија) и тоа еден ден пред настапот.
 • Сите кандидати се должни по барање на организаторот пред настапот да приложат потврда за платена котизација.
 • Правилата и прописите на овој натпревар се објавени на два јазици – Македонски и Англиски. Македонскиот текст има приоритет во било каков спор во врска со толкувањето на правилата и прописите на овој натпревар.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ЖИРИ:

 • Натпреварот го следи интернационално жири од најмалку 5 члена составен од врвни музички педагози – ohridskibiseri.org.mk
 • Жирито работи по правилник во кој се опфатени сите сегменти на натпреварот .
 • На натпреварувачите не им е дозволена комуникација со членовите на жирито до завршување на натпреварот.
 • Членовите на жирито се обврзани да потпишат изјава со кои кандидати се во роднинска или педагошка врска во последните 12 месеци пред почетокот на натпреварот.
 • Членовите на жирито немаат право да оценуваат кандидати со кои се во роднинска или педагошка врска во последните 12 месеци пред почетокот на натпреварот.
 • Одлуките на жирито се неотповикливи.
 • Жирито има право да не ги додели сите награди.
 • По завршување на натпреварот секој учесник има право на разговор со членовите на жирито во врска со неговиот понатамошен развој.

КОРЕПЕТИТОР

 • Натпреварувачите сами обезбедуваат корепетитор.
 • Натпреварувачите кои не можат да обезбедат корепетитор ќе имаат на располагање професионални корепетитори за хонорар од:

30 евра Предкатегорија

40 евра A – категорија

60 евра Б – категорија

70 евра Ц – категорија

 • Овие натпреварувачи се должни да испратат копии во PDF од сите композиции кои ќе бидат изведени на натпреварот преку онлајн формуларот за пријавување.

ПАТНИ ТРОШОЦИ И СМЕСТУВАЊЕ

 • Натпреварувачите сами ги покриваат трошоците за пат и престој во Охрид.
 • За кандидатите што е потребна виза за влегување во Македонија, организаторот обезбедува гарантно писмо.

ПРИЈАВИ, ДОКУМЕНТИ И КОТИЗАЦИЈА

 • Краен рок за пријавување е 30 Април 2019 година

Потребни документи:

 • Пријава и кратка биографија на кандидатот;
 • Фотокопија од пасош, лична карта или извод од матичната книга на родените;
 • Програма;
 • Фотографија (формат пасош, задолжително);
 • Адреса;
 • Е-меjл и телефонски број;
 • Потврда за платена котизација на износ од:

Предкатегорија   20 евра

А – категорија      30 евра

Б – категорија       40 евра

Ц – категорија      50 евра

Камерна музика  20 евра по учесник во сите категории

Уплатено на име:
Охридски бисери
жиро сметка 300010000103389

Комерцијална банка АД Скопје

 • Кандидатите без платена котизација нема да бидат земени во предвид.
 • Во случај на откажување котизацијата не се враќа.
 • Пријавувањето ќе се одвива целосно и исклучиво преку Гугл формулар за пријавување на учесниците чиј линк ќе биде достапен на веб страната www.ohridskibiseri.org.mk

ДИПЛОМИ

 • Во сите дисциплини и категории ќе се доделат дипломи за освоено:

Прво место

Второ место

Трето место

Пофалница

 • Наградите во сите дисциплини во А, Б, Ц категорија се неделиви.
 • Сите учесници ќе добијат дипломи за учество.

ФИНАЛЕ:

 • Завршниот концерт (во понатамошниот текст финале) претставува финална етапа на натпреварот, каде натпреварувачите ќе имаат можност да освојат парични награди.

Солистички дисциплини:

 • Во финалето задолжително настапуваат кандидатите од A, Б, и Ц категорија кои освоиле прва награда, со по една композиција од зададената програма.

Камерна музика:

 • Во финалето задолжително настапуваат кандидатите од A, Б, и Ц категорија кои освоиле прва награда, со по една композиција од зададената програма.

Горе споменатите прво-наградени натпреварувачи се должни да настапат на финалниот концерт, во спротивно наградата ќе им биде одземена.

ПАРИЧНИ НАГРАДИ

 • Парични награди ќе се доделат на учесниците кои ќе настапа во финалето и ќе освојат:

Прва награда:      Гран При  “Охридски бисери”
                                  Златна плакета      + 1000 евра

Втора награда:    Сребрена плакета           + 800 евра

Трета награда:     Бронзена плакета           + 500 евра

СПЕЦИЈАЛНИ НАГРАДИ

Јамаха – До Ре Ми (официјален претставник за YAMAHA) по предлог на комисијата доделува еден саксофон на натпреварувач од дисциплината саксофон.

Фондацијата “Томислав Зографски” по предлог на комисијата доделува наградa за најдобра изведба на дело од композиторот Томислав Зографски  (како слободен интегриран дел во програмата).

Наградата содржи  Диплома и Реплика на стар македонски национален накит.

СОКОМ (Сојуз на композитори на Македонија) доделува награда од
100 евра за најдобра изведба на композиција од Македонски композитор (како слободен дел од програмата) во избор од следниве композиции:

СМУМ (Сојуз на музички уметници на Македонија) доделува награда на најдобрио рангирани македонски изведувачи.

Наградата се состои од концерт во рамките на фестивалот “ЗЛАТНА ЛИРА“

EMCY (European Music Competitions for Youth) доделува специјална награда за исклучителна музичка изведба. Наградата се состои уметничка графика од германски уметник Gottfried Jager и промоција на страната на EMCY.

Сите додатни информации ќе ги добиете на телефон:

Тел.       ++ 389 70 534 462  – Ѓорѓе Улишев

++ 389 70 217 762  – Борис Светиев

Faks:     ++ 389 46 269 139

е-мејл                  ohridskibiseri@yahoo.com

Website:              www.ohridskibiseri.org.mk

Адреса:               Основно Музичко Училиште “Методи Патче”
ул. „Никола Карев“ бр. 4
6000 Охрид
Македонија